Navigatie sluiten
Scroll

Privacyverklaring

Sylvia Stevens, Mrs. S Support vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende personen of gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld, hangt af van wat u aan mij vraagt om te doen. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u altijd contact met mij opnemen op het emailadres sylvia@mrsssupport.nl of via onderstaand telefoonnummer.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Sylvia Stevens, Mrs. S Support

Laan van Nieuw-Zeeland 29

5152 HH Drunen

sylvia@mrsssupport.nl
+31642978779
KvK nummer: 74006525

Cookieverklaring Mrs. S Support

Mijn website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik slechts om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Dit doe ik met Google Analytics. Deze cookies zijn volledig geanonimiseerd.

Google Analytics
Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social Media
Ik maak gebruik van social mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website. Lees het privcay statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

 

Welke gegevens gebruik ik
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

 

NAW gegevens:

Ik verwerk uw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren teneinde de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in uw dossier vastleg over uw bedrijfsvoering. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 1 maand na het einde van onze samenwerking.

 

Facturatie: 
Voor facturatie en de financiƫle administratie verwerk ik uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Klachten:
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, telefoonnummer, klantnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling, dan wel na verloop van de verjaringstermijn van de klacht, verwijderen.

 

Website:
Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken (geanonimiseerd) met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam, bedrijfsnaam, functie en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, bedrijf en e-mailadres. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of u hier een verzoek toe doet. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Social Media:
Ik verwerk uw naam, gebruikersnaam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn artikelen of berichten plaatst. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Hoe verkrijg ik persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijg ik uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u gebruik gaat maken van mijn dienstverlening, als u mijn website bezoekt, een formulier op mijn website invult, informatie die ik krijg tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u of als ik uw visitekaartje heb ontvangen. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als u nog een keer contact met mij opneemt.

Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites. Indien noodzakelijk verstrek ik een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik uw persoonsgegevens beveilig.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mrs. S Support deelt uitsluitend gegevens met derde partijen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorgeven aan derden.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De AVG geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mrs. S Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb opgeslagen schriftelijk te laten overdragen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar sylvia@mrsssupport.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Recht op vergetelheid
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Mensen kunnen aan organisaties vragen om hun gegevens te wissen met een beroep op hun recht op vergetelheid. In deze situaties moet ik persoonsgegevens wissen: niet meer nodig, toestemming ingetrokken, bezwaar, onrechtmatige verwerking, wettelijke bewaartermijnen verlopen. Als uitzondering geldt dat ik wettelijk verplicht ben om bepaalde gegevens te verwerken, dan kan ik deze niet op verzoek wissen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mrs. S Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.  Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houd ik die termijnen aan.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd
Mrs. S Support gaat zorgvuldig te werk en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Persoonsgegevens worden opgeslagen in de cloud. Ik maak hierbij gebruik van de diensten van Microsoft. Een backup van alle gegevens wordt versleuteld opgeslagen bij Amazon AWS, locatie Frankfurt. Mijn computer is voorzien van moderne beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Tevens zorg ik ervoor dat mijn virusscanner voortdurend geupdate wordt. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neem dan contact met mij op via sylvia@mrsssupport.nl

Op welke gronden verwerk ik persoonsgegevens?

Ik mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst
  2. Met uw toestemming
  3. Vanwege een gerechtvaardigd belang

 

Verwerkingsregister persoonsgegevens

In mijn systeem worden gegevens van (potentiele) klanten/dienstverleners en hun contactpersonen opgeslagen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens bewaard moeten worden. Ik heb een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat ik moet kunnen aantonen dat mijn organisatie in overeenstemming met de AVG handelt dmv het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten (verwerkersregister). Per verwerking zal ik de gegevens noteren in het verwerkersregister wat de AVG aan informatie voorschrijft.

Verwerkersovereenkomst

Indien u mij opdracht geeft om persoonsgegevens uit uw organisatie te verwerken, zullen wij gezamenlijk een verwerkersovereenkomst afsluiten. Met een verwerkersovereenkomst leggen wij vast hoe we zullen omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. Onderwerpen die in deze overeenkomst staan zijn: algemene beschrijving, instructies verwerking, geheimhoudingsplicht, beveiliging, subverwerkers, privacyrechten, andere verplichtingen, gegevens verwijderen, audits.

Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar sylvia@mrsssupport.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.