Navigatie sluiten
Scroll

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 1. Sylvia Stevens, Mrs. S Support te Drunen, KvK-nummer 74006525, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de Opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de Overeenkomst van de Opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht en waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op door Opdrachtnemer, in het kader van onze overeenkomst, ingeschakelde derden, mits deze hun werkzaamheden verrichten op instructies van opdrachtnemer.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan de offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Tenzij anders aangegeven, hebben gemaakte offertes een geldigheid van 60 dagen en zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder omstandigheden die in verband met de werkzaamheden gebruikelijk zijn en gedurende normale werkuren.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Een geaccepteerde offerte zal worden geformaliseerd middels een overeenkomst.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hetgeen dat is overeengekomen in de overeenkomst is bepalend .
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden apart aangegeven en gefactureerd.
 3. Elk nieuw jaar kan Opdrachtnemer besluiten om haar tarieven te verhogen met minimaal de inflatiecorrectie. Wijzigingen van het tarief zullen voor 1 november voorafgaand aan het jaar van de tariefswijziging worden gecommuniceerd naar Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever kan gebruik maken van een projectprijs, pakketprijs of los uurtarief. Indien er niet wordt gewerkt met een projectprijs en/of pakketprijs, wordt op basis van ervaring met soortgelijke projecten een schatting gegeven van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig inlichten. Van alle bijkomende kosten zal gebruiker tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Meerwerk wordt gefactureerd op basis van het overeengekomen uurtarief. Er zal nooit meerwerk worden uitgevoerd zonder goedkeuring van Opdrachtgever.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of Opdrachtgever en Opdrachtnemer iets anders zijn overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling. Opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Deze clausule is eveneens van toepassing indien Opdrachtnemer een gegronde reden heeft om te twijfelen of Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen aan Opdrachtnemer in de toekomst na zal komen.
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Wijzigingen en annuleren van de Overeenkomst van Opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Indien een vast honorarium, prijs of tarief is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever.
 6. Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is schriftelijk/elektronisch mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst wordt ontbonden binnen 30 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden, is Opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding te vorderen van 50% van de overeengekomen uren, maar nimmer meer dan het aantal overeengekomen uren voor het tijdsbestek van drie maanden.

 

Artikel 6. Informatieverstrekking en uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Opdrachtnemer zal hierover met Opdrachtgever overleggen indien een dergelijk geval zich voordoet.
 7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn met de professionaliteit van de Opdrachtnemer of een wettelijke plicht, dan wel waarbij het recht van derden mogelijkerwijze wordt geschaad.
 8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit locatie van Opdrachtnemer. Wanneer na overleg werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van de Opdrachtgever, wordt, tenzij anders overeenkomen, gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Opdrachtgever.
 9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij Opdrachtnemer.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand of een ernstige storing in internet- of telefoonverbindingen.
 2. Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet dat zij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 3. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor Opdrachtnemer haar werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort zo lang Opdrachtnemer zich niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben Opdrachtgever en Opdrachtnemer beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals door Opdrachtnemer geadviseerd.
 5. Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet- en regelgeving.
 6. In het geval dat Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel dat door Opdrachtnemer in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Opdrachtnemer geleverde werkzaamheden.
 8. In het geval Opdrachtnemer toch aansprakelijk is voor enige schade komen de volgende zaken niet voor vergoeding in aanmerking: gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan heeft Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 10. Intellectuele Eigendom

Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht of de rechten van Opdrachtgever worden geschaad.

Artikel 11. Belastingen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever maken gebruik van de algemene modelovereenkomst van de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 van 29 februari 2016. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in de te hanteren overeenkomst van opdracht ongewijzigd overgenomen. Voor zover in de overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

Artikel 12. Geheimhouding
Opdrachtnemer verklaart al datgene waarvan zij bij het vervullen van de opdracht kennis krijgt geheel vertrouwelijk te behandelen en niet te zullen delen met derden (tenzij dit bij wet of gerechtelijk vonnis bepaald wordt). Bij de beëindiging van deze Overeenkomst van Opdracht zullen eventuele bescheiden die in handen zijn van Opdrachtnemer, hetzij aan Opdrachtgever geretourneerd worden, hetzij worden vernietigd door Opdrachtnemer.

Artikel 13. Geschilbeslechting

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch bevoegd om over het geschil te oordelen.
 2. Nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De partijen verplichten zich terzake van de nietige bepalingen terstond met elkaar in overleg te treden.